01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Beleidsthema's

De Vakgroep Restauratie onderzoekt beleidsthema’s en wisselt van gedachten met alle betrokken partijen op verschillende dossiers. Momenteel is de Vakgroep Restauratie betrokken bij onderstaande onderwerpen.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen(WKB) in werking. De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen:

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit;
  • verbeterde positie van de consument;
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

De Vakgroep Restauratie wil samen met andere partijen in de erfgoedsectorsector proactief een eigen invulling van de WKB voor het gebouwde erfgoed bewerkstelligen, die goed aansluit op het belang van het behoud van ons erfgoed.

Knelpunten in de erfgoedsector oplossen

De Vakgroep Restauratie liet in 2017 samen met de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA Platform Restauratie (gespecialiseerde aannemersbedrijven) het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ opstellen, met grote inbreng van de achterban, om de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart te brengen. De lange termijnvisie van de uitvoerende sector is door de minister van OCW in de beleidsbrief 'Erfgoed Telt' meegenomen en dat resulteerde in juni 2018 in het beschikbaar komen van aanzienlijke middelen voor de instandhouding van monumenten, opleidingen en restauratievakmanschap. Een prachtig resultaat van partijen, die de handen ineen slaan. De Vakgroep Restauratie zet zich in om de overgebleven knelpunten uit het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ onder de aandacht te brengen en tot oplossingen te komen, die breed worden gedragen door de erfgoedsector.

Advisering aan ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor ons spoor en alle stations in Nederland. Hiertoe behoren heel veel historische stationsgebouwen en perronoverkappingen. ProRail is voor de restauratie van een aantal monumentale perronoverkappingen op zoek naar in de restauratie gespecialiseerde bouwbedrijven en heeft de Vakgroep Restauratie gevraagd mee te denken over een verantwoorde instandhouding. De Vakgroep geeft uiteraard graag advies over de wijze van aanbesteden.

Breed Overleg Monumentenzorg

Twee keer per jaar vindt het Breed Overleg Monumentenzorg plaats. Hier vindt afstemming plaats over beleid en ontwikkelingen, die de hele erfgoedsector aangaan. De Vakgroep Restauratie neemt deel om vanuit het perspectief van de restauratieaannemerij sturing te geven op onderwerpen die raken aan de belangen van de leden, zoals kwaliteit in restauratie en opleiden van gespecialiseerde vaklieden.

Kwaliteit

De Vakgroep Restauratie werkt nauw samen met Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, ook bekend als Stichting ERM. De Vakgroep Restauratie is vertegenwoordigd in het bestuur. Zij stond aan de wieg van de Erkenningsregeling Restauratie Bouwbedrijven. De onafhankelijke Stichting ERM beheert deze erkenningsregeling. Op het moment dat de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, die deel uit maken van de erkenningsregeling, gewijzigd of geactualiseerd moeten worden, is de Vakgroep Restauratie vanwege haar expertise en deskundigheid inhoudelijk betrokken. Momenteel worden de uitvoeringsrichtlijnen en voorlichtingsbladen in samenwerking met de Vakgroep Restauratie doorgelicht op duurzaamheid.

Wet- & regelgeving/subsidies & regelingen

Voor het behoud van ons erfgoed heeft de rijksoverheid een omvangrijk stelsel aan wetten en regels ontwikkeld. In een steeds veranderende wereld worden deze wetten en regels aangepast of komen er nieuwe wetten en regels bij. Bij voorgenomen veranderingen in wet- & regelgeving gaat de Vakgroep Restauratie na wat de impact is voor de leden en de sector. Vervolgens zoekt de Vakgroep het overleg met bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook hierin trekt de Vakgroep Restauratie op met andere partijen uit de erfgoedsector, zoals architecten en gespecialiseerde aannemers.

Voor de instandhouding van ons erfgoed stelt de overheid subsidies beschikbaar. Ook stelt de overheid eisen aan een verantwoorde omgang met ons erfgoed. Voor wijzigingen aan een monument moet altijd een vergunning worden aangevraagd. Zo kunnen we onze monumenten in goede staat doorgeven aan de generaties na ons. Bij subsidieverstrekkingen en diverse regelingen zoekt de Vakgroep Restauratie contact met overheden om mee te kunnen praten en denken over de invulling, uitvoering en de belangen – afhankelijk van het soort gebouwen (kerken, woonhuizen, et cetera).