01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Verbindende factor

Samenwerking versterkt erfgoedsector

De Vakgroep Restauratie zet zich in voor het behoud van ons erfgoed en treedt graag op als de verbindende factor tussen alle partijen binnen de erfgoedsector, die bijdragen aan een kwalitatief goede instandhouding van monumenten. Daarbij trekt de Vakgroep Restauratie op met een breed palet aan organisaties, van overheden en andere belangenbehartigers tot de politiek.
De Vakgroep treedt voor haar leden en voor alle partijen binnen de erfgoedsector op als gesprekspartner, samenwerkingspartner of als bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de overtuiging dat samenwerking de erfgoedsector versterkt en tot het beste resultaat voor allen leidt.

De Vakgroep Restauratie onderzoekt beleidsthema’s en wisselt van gedachten met alle betrokken partijen op verschillende dossiers. In de schematische weergave is te zien  met welke partijen de Vakgroep optrekt als gesprekspartner, in de vorm van bestuurlijke vertegenwoordiging, als samenwerkingspartner of als ketenpartner.

Als u op een logo klikt, krijgt u meer informatie over de invulling van de relaties. 

Gesprekspartners

RijksoverheidRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Vakgroep bespreekt met de RCE wat er leeft en speelt in het erfgoedveld en wat de kansen en wensen zijn van de partijen, die deel uitmaken van restauratieketen. De RCE kan in het ontwikkelen van haar beleid hier rekening mee houden. Zo kunnen beide partijen elkaar versterken om te komen tot een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed.

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)

De Vakgroep Restauratie behartigt via lobby en onderzoek de belangen van de uitvoerende partijen binnen de erfgoedsector richting het ministerie van OCW, zodat bij het ontwikkelen van beleid rekening wordt gehouden met wat speelt in het erfgoedveld. Zo wordt er aandacht gevraagd voor waarborging van ambachtelijk vakmanschap door middel van onderwijs, continuïteit en kwaliteitsborging binnen de erfgoedsector.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. De Vakgroep organiseert twee keer per jaar het ‘Breed Overleg Monumentenzorg’, waarin o.a. RCE, OCW en RVB elkaar spreken. In dit overleg vindt afstemming plaats over beleid en ontwikkelingen, die de hele erfgoedsector aangaan om zo een betere instandhouding van het gebouwde erfgoed te bewerkstelligen.

Financiering

Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Het NRF en de Vakgroep Restauratie bespreken regelmatig de ontwikkelingen en kansen in het erfgoedveld en willen elkaar als organisaties graag versterken. Leden van de Vakgroep Restauratie wijzen hun opdrachtgevers bijvoorbeeld op de financieringsmogelijkheden van het NRF en het NRF wijst de monumenteigenaren die bij hen aankloppen, op de kwaliteit, die de leden van de Vakgroep Restauratie als gecertificeerde Erkende Restauratie Bouwbedrijven leveren.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Certificering

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM)

Stichting ERM borgt restauratiekwaliteit voor monumenteneigenaren, ontwerpers, uitvoerende partijen en toezichthouders en werkt heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud, restauratie en verduurzamen van monumenten. Stichting ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD). De Vakgroep Restauratie is bestuurlijk vertegenwoordigd in zowel het bestuur als de CCvD Restauratiekwaliteit van stichting ERM en bepaalt mede het beleid.

Opleiden


Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en Nationaal Restauratie Centrum (NRC)

Het NCE ontwikkelt, beheert en organiseert in samenwerking met het bedrijfsleven en scholen restauratieopleidingen voor veertien disciplines. Zo wordt de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig gesteld.
Het NRC biedt korte bij- en nascholingscursussen aan om kennis van restauratietechnieken,
-ambachten en monumentenzorg te bevorderen.
De borging van kennis en kunde is cruciaal voor behoud van ambachtelijk vakmanschap en dus voor het behoud van ons erfgoed. In beide organisaties is de Vakgroep bestuurlijk vertegenwoordigd.

Belangen behartigen

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

De FIM is de collectieve landelijke belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten via collega-organisaties. De Vakgroep Restauratie is bestuurlijk vertegenwoordigd in de FIM en heeft een stem in het beleid van de FIM.

Samenwerkingspartners

Architecten

Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)

De Vakgroep Restauratie zet zich samen met de VAWR en de Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie (GA-Platform Restauratie) in voor een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed. In 2017 hebben de Vakgroep, VAWR en het GA-Platform Restauratie samen onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten binnen het stelsel van instandhouding van het gebouwde erfgoed en hiervoor aanbevelingen aangedragen. Nu er een vervolg komt, omdat niet alle knelpunten zijn opgelost, trekken deze partijen wederom samen op. Op deze wijze streven de marktpartijen samen met overige stakeholders en betrokkenen uit de erfgoedsector naar breed gedragen duurzame aanbevelingen en beleidssuggesties, die de instandhouding van ons erfgoed ten goede komt.

Gespreks-
partners

Bestuurlijke
vertegenwoordiging

Samenwerkings-
partners

Overige
partners

 

 

 

 

Gespecialiseerde aannemers

De Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie (GA-Platform Restauratie)

Het GA-Platform Restauratie trekt samen met de Vakgroep en de VAWR op om knelpunten binnen het stelsel van instandhouding van het gebouwde erfgoed op te lossen. In 2017 hebben de Vakgroep, VAWR en het GA-Platform samen onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten binnen het stelsel en hiervoor aanbevelingen aangedragen. Nu er een vervolg komt, omdat niet alle knelpunten zijn opgelost, trekken deze partijen wederom samen op.
Op deze wijze streven de marktpartijen samen met overige stakeholders en betrokkenen uit de erfgoedsector naar breed gedragen duurzame aanbevelingen en beleidssuggesties, die de instandhouding van ons erfgoed ten goede komt.

Overige ketenpartners

Provincies

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Het IPO neemt deel aan het door de Vakgroep Restauratie twee keer per jaar georganiseerde ‘Breed Overleg Monumentenzorg’. In dit gremium vindt met diverse stakeholders en belangenbehartigers uit de erfgoedsector overleg plaats met overheid, provincies en gemeenten over beleid en ontwikkelingen, die de hele erfgoedsector aangaan om zo een betere instandhouding van het gebouwde erfgoed te bewerkstelligen.

Gemeenten

Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM)

In het door de Vakgroep Restauratie twee keer per jaar georganiseerde ‘Breed Overleg Monumentenzorg’ behartigt de FGM de belangen van gemeenten. In dit gremium vindt met diverse stakeholders en belangenbehartigers uit de erfgoedsector overleg plaats met overheid, provincies en gemeenten over beleid en ontwikkelingen, die de hele erfgoedsector aangaan om zo een betere instandhouding van het gebouwde erfgoed te bewerkstelligen.

Overig


Erfgoedvereniging Heemschut

Heemschut zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed. In diverse overlegstructuren zit de Vakgroep met hen aan tafel. Dit kan indirect zijn via hun belangenverenigingen of direct via andere overlegstructuren.

Nederland Monumentenland (NML)

De Vakgroep Restauratie ondersteunt d.m.v. sponsoring en deelname de activiteiten van Nederland Monumentenland, waaronder de landelijke Open Monumentendag, het Nationaal Monumentencongres en de digitale knipselkrant Erfgoedstem.

Vereniging adviesbureaus monumenten

Vereniging Adviesbureaus Monumenten (VAM)

De VAM is de branchevereniging van gecertificeerde adviesbureaus in de erfgoedsector. Het doel van de VAM is het bevorderen van het behoud van het Nederlands cultureel erfgoed. In diverse overlegstructuren zit de Vakgroep met hen aan tafel; hetzij indirect via hun belangenvereniging, hetzij direct via andere overlegstructuren.

Monumentenwacht

MonumentenwachtNL

De monumentenwachters streven er naar om het gebouwde erfgoed in zo goed mogelijke staat over te dragen aan volgende generaties. Monumentenwachten inspecteren beschermde monumenten en beeldbepalende gebouwen en geven onafhankelijk advies over planmatig onderhoud. In diverse overlegstructuren zit de Vakgroep met hen aan tafel; hetzij indirect via hun belangenvereniging, hetzij direct via andere overlegstructuren.

Professionele erfgoed organisatiesProfessionele Erfgoed Organisaties (NKS, Alde Fryske Tsjerken, BOEI, HdK, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stadsherstel en NMo)

De professionele erfgoedorganisaties beheren een aanzienlijk deel van de rijksmonumenten in Nederland. Als opdrachtgevers zijn zij verantwoordelijk voor een belangrijk aantal (top) monumenten van Nederland. In diverse overlegstructuren zit de Vakgroep met hen aan tafel; hetzij indirect via hun belangenvereniging, hetzij direct via andere overlegstructuren.

Monument Eigenaren Particulieren


Monumenten Eigenaren Particulieren (Bewoond Bewaard, Agrarische Erfgoed Nederland en Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen)

Veruit de meeste monumenten in ons land zijn in het bezit van particuliere eigenaren. In het stelsel van de instandhouding van het gebouwde erfgoed vormen zij een belangrijke schakel. In diverse overlegstructuren zit de Vakgroep met hen aan tafel. Dit kan indirect zijn via hun belangenverenigingen of direct via andere overlegstructuren.