NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief februari 2016
 

VAWR, VRN en Vakgroep Restauratie plaatsen oproep

Drie brancheverenigingen roepen de Nationaal Coördinator Groningen op om monumenten, die door aardbevingen zijn beschadigd, deskundig te restaureren. De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de Vereniging Restauratie Noord (VRN) en de Vakgroep Restauratie hebben in een gezamenlijke brief aan Hans Alders gevraagd om deskundigheid op het gebied van aardbevingsherstel, cultureel erfgoed en innovatie bijeen te brengen, om zo tot een maximaal resultaat te komen. De drie branchegroepen hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteitsnormen, waardoor zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de ontstane problematiek.

Verantwoordelijkheden in het bouwproces gaan verschuiven

De Regering staat op het punt om de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, naar de Tweede Kamer te sturen voor behandeling. Deze wet brengt een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Het doel van deze nieuwe wet is om de kwaliteitsborging neer te leggen bij marktpartijen in de bouw. Ook wordt de positie van de opdrachtgever via deze wet versterkt. De overheid toetst niet meer of aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Marktpartijen worden zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in het bouwproces (het voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit). De overheid spoort de bouw aan om beoordelingsmethoden te ontwikkelen waaraan het uitgevoerde werk door private partijen kan worden getoetst. De wet heeft betrekking op alle gebouwen, dus ook molens, kastelen etc. Dat betekent dat ook de monumentensector zich moet voorbereiden op die nieuwe manier van werken. Ingewikkeld is dat wel het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, maar niet het voldoen aan de eisen van de monumentenzorg onder de nieuwe wet valt. Binnen de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is in de afgelopen jaren een stelsel van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen opgesteld, dat ook wordt beïnvloed door de nieuwe wet. De stichting ERM spreekt met restauratiebranches, opdrachtgevers en overheden over goede implementatie van de nieuwe eisen voor de erfgoedsector, als die inderdaad van kracht gaat worden.

Monumentenorganisaties professionaliseren verder

Onder de de titel Van statisch naar dynamisch, heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht aan de minister van OCW om tot een verdere professionalisering van monumentenorganisaties te komen. Eén van de aanbevelingen is om in een dialoog met de hele sector (inclusief gemeenten en provincies) te spreken over thema’s als opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging. De Vakgroep Restauratie ondersteunt deze aanbeveling van harte. De sector heeft gezamenlijk al een stevige basis gelegd voor een goede kwaliteitsborging van restauratiewerk door de ontwikkeling van de ERM-kwaliteitsnormen. Hierin is op een praktische wijze vastgelegd hoe de diverse restauratiedisciplines uitgevoerd moeten worden. Inmiddels wordt in veel bestekken verwezen naar deze normen, zodat voor alle partijen duidelijk is wat de verwachte kwaliteit is. Ook in de BRIM-subsidieregeling worden deze normen als basis genomen. De uitvoeringsnormen worden ook in de vakopleidingen van alle restauratiedisciplines verwerkt. Ieder uitvoerend bouwbedrijf, groot of klein, kan zich verdiepen in de normen via de site www.stichtingerm.nl. Kortom, de Vakgroep Restauratie is graag bereid te participeren in een dialoog, want kwaliteit staat bij de uitvoerende restauratiebedrijven hoog in het vaandel.

Volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

Op Twitter zijn we te vinden als @vakres. Op Facebook en LinkedIn vindt u ons onder de naam Vakgroep Restauratie

info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden